SEARCH HOVERSPOT 

Click on the icons below to flag inappropriate content on this page.
This icon means the item has already been flagged as inappropriate.
Click here to view this page normally.

Report this user as a Spammer / Scammer Flag this User's Background Photo.


mR.sW@GG3R
Male, 33 Years Old  
14294 Points
  Last Login: 12/16/2016
So bored!!!!!


PERSONAL INFO
From Bronx, NY
 
 
mR.sW@GG3R's Hover Buddies (294 total)

V i c k i .
19100 pts

ABOUT ME
http://hoverspot.com/viewphotosl.php?f=3 373251&photoId=9621818&csaid=807555&k=12 23a04de106de60e049364666c2e0ca  
INTERESTS
Music Image Hosted by HoverSpot.com  
Movies http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca  
Sports http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca  
Hobbies http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca  
General http://hoverspot.com/view photosl.php?f=3373251&pho toId=9621818&csaid=807555 &k=1223a04de106de60e04936 4666c2e0ca  
My Favs
Fav Photos
 

   COMMENTS
JADE.
1904 pts


11/15/2014 05:39 AM  

Hey, just get me on kik. LOL, this shit is stupid lame and I'm never on here. :-)

|-->*xTweety.
7735 pts


11/04/2014 09:46 PM  

Heyy!!

JADE.
1904 pts


10/31/2014 04:58 AM  

Hey stranger, how have you been?

V i c k i .
19100 pts


05/13/2014 08:42 AM  

Ii see Ii see . Saanee aas mee then .
Keepiinqq buusyy . Yoouuh remembaah
Nottiin ? Naawt even yo Emaiil ?? Daamn
How maanyy Emaiilss yoouuh qot ?? Lool
Well Ii quess thaas kiindaah laameoo .

V i c k i .
19100 pts


05/12/2014 08:09 AM  

Heyy . Ii'vee been perdyy decentt . Juus keepiin
Myyselff buusyy . Thee uusuuaal shiiz niiz . &
How haavee yoouuh been ?? Aayee iits been Aa
Miin . Buut Ii totaallyy hiit yoouuh uup on Kiik
Buut Ii quess yoouuh neverr on thaat shiiz ehh
Lool Awweh Miiss taalkiinq taah yoouuh toouu .

V i c k i .
19100 pts


04/16/2014 10:15 AM  

Holaa M'deaarr .
Awwehh iits cool no worriiess M'Deaar .
Ii knoww how buusy iis Ii been iit myselff
Lool Buuh , Ii'm mostlyy juus on heaa fo
Aa browsee &Offskiis aqaiin aanyyhoww . ")

Besiidess we qot Aa liil biit Aa caatchh uupp
On Kiik iin thee endd lool Buuhh , Whaassuupp ??
Muuch qoiin on Aapaart from workk ?? Aree yoouuh
stiill doiinq qood ?? &Ii miissedd yaah too ! ")

V i c k i .
19100 pts


03/27/2014 02:21 PM  

Aayee , Yoouh seem taah be maadd buusyy
Iit'ss been Aabiit . Ii been buusyy liikee Ii
Aalwaayss aam buuh , How come shiid juus
Got aas buusyy aas iit iis noww ?? Ii don'tt
Thiink Ii remembaah whaatchyoouuh workk
Aass lool &Whaassuupp wiidchyo Kiik ?? Ii
hiit yoouuh uupp befo &Iit saiid yoouhd been
diisconnectedd fo Aa whiilee . Diidchyoouuh
wiindd uup deletiinq iit or someiin ??

&Thiinqs been qood juus thee uusuuaal . How
Yoouh been doiin ?? How'ss errythiinq fo yoouuh ??
Ii qotaah 3Daay weekendd thiis week . Yaayy .
Yoouuh uptaah muuch thiis weekendd or chiilliin ??

V i c k i .
19100 pts


03/20/2014 10:19 PM  

Oooohh
&How'ss Yo Baack Noww ??

V i c k i .
19100 pts


03/20/2014 10:17 PM  

Heyyy Lovee . Sorryy fo thee laatee replyy .
Myy baad . Kiindaah buusyy , Needaah qet
Myy shiit toqetherr Forreaalss lool Buuhh ,
Ii'm doiinqq qood . Juus workk &Sociiaaliisiinq
&Domestiicaatiion . How aaree Yoouuhh ??
Been uuptaah muuchh ??

&Aas fo thee fiirst commentt liikee Aa weekk
Aaqo lool Laast weekendd waas thee weekendd
Foree St Paddyss Sooo lotsaah iintoxiicaatiion .
Diidchyoouuh do muuchh ??

V i c k i .
19100 pts


03/11/2014 09:38 PM  

Thaas qood then . Yoouuh qetss
iintoouu muuch biiz ovaah iit ??
Miinee waas perdyy decentt . Ouutss
On Friidaayy &Saatuurdaayy .

&Then waas aat aa restauuraant yest &Endedd
uup puubbiin iit aftaa thaat toouu . Soo ,
Taahdaayy been recoveryy aqaiin . How'ss yo
daayy been ??

V i c k i .
19100 pts


03/09/2014 12:01 PM  

Well laaziin tiimeess aree qood someetiimess
iindeed lool &Diid iit qet aanyy betterr ??

Wellll iits noww Suundaayy . Buuhh , myy Thuurs
Waas decentt enouuqhh . How'd yo weekendd qo ?!
Get iintoouuh muuch fuunsiiess etc . ?!

V i c k i .
19100 pts


03/06/2014 01:19 PM  

Ii actuuaallyy quiitee liikee beiin buusyy
'Cauusee Ii boree maaddd eaasiillyy lool

Well thaank yoouuh M'deaar ,
Soo how'ss yo Thuurss been ??

V i c k i .
19100 pts


03/05/2014 07:20 PM  

Cooliiess , Cooliiess
Ii been perdyy qood toouuh
Uusuaal biiz . Keepiin puushin .

Hmm yoouuh thiink thaat coz
Yoouuh aiint nevaah been lool
Maayyhaappss

V i c k i .
19100 pts


03/05/2014 03:37 PM  

Yeaa Ii qott Aa couuplee obsessed
Staalkerrss &Haaterss lool

Yo welcomee toouuh ceptt iit perdyy
muuch suuckss ovaahh heaa Lool

Yessiir , Yo nuumber onee . Ii toldchyoouh
Thaat Miisterr . How yoouuh been thouu ??

V i c k i .
19100 pts


03/01/2014 10:19 AM  

Yessiirr !
Yoouuh shouuld comee viisiit Iireelaandezz Lool
Hahaah Oh well . Theyy prollyy deletedd yoouuh
Becaauusee theyy don'tt liikee mee Lool Iivee qot
Aa cirrclee of psycho staalkerr biishess on Hoverlaand
thaat be haate caampaiiqniinq on mee heree lool
Report